• Eerste foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp
  • Tweede foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp
  • Derde foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp

Beleidsplan


RSIN nummer: 851804482

Inleiding
In 2012 werd Stichting de Oase opgericht, met als doel de realisatie van een diaconaal gastenhuis. Stichting de Oase is een gezamenlijk initiatief van vier reformatorische kerken. De Oase is een plek om op adem te komen voor gasten die worstelen met het leven, kampen met psychische problemen.

De vier participerende kerkgenootschappen zijn:

•   Hersteld Hervormde Kerk;
•   Gereformeerde Gemeenten;
•   Gereformeerde Gemeenten in Nederland;
•   Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland.


Werving van gelden
Teneinde de werkzaamheden als stichting te kunnen verrichten is het noodzakelijk dat er voldoende middelen beschikbaar zijn. De Oase verwerft haar middelen voornamelijk door:

•   bijdragen van de participerende kerkgenootschappen en van hen die met het doel van de stichting sympathiseren;
•   bijdragen van hen in wier belang de stichting werkzaam is;
•   erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;
•   subsidies;
•   opbrengsten van activiteiten van de stichting en alle andere baten;
•   de jaarlijkse bijdragen van de plaatselijke kerken zullen de komende jaren een belangrijk deel van de inkomsten moeten geven. In totaal bestaat de achterban uit circa 480 kerkelijke gemeenten waarmee een nauwe band bestaat indien het de gasten betreft en indien het gaat om financiële steun die noodzakelijk is voor een sluitende exploitatie;
•   de gasten die enige tijd zullen verblijven in het diaconaal gastenhuis betalen hiervoor een bijdrage per dag. Indien om financiële redenen de gast niet in staat is de gehele dagvergoeding te betalen zal een passende oplossing worden gezocht met de plaatselijke diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe de gast behoort.


Beheer van gelden
Om te bevorderen dat de Oase haar taak uitvoert conform wat in de statuten is opgenomen zijn voor wat betreft de financiën de onderstaande afspraken gemaakt:

•   de administratie is uitbesteed aan een administratiekantoor;
•   het administratiekantoor verzorgt na afloop van elk kwartaal een rapportage waaruit blijkt welke middelen zijn ontvangen en waaraan deze zijn besteed;

 

 

Begroting 2017

•   het bestuur heeft afspraken gemaakt over de financiële bevoegdheden van de penningmeester;
•   betalingen vinden plaats na goedkeuring door de penningmeester en het betreffende bestuurslid;
•   het bestuur heeft afspraken gemaakt over de hoogte van vergoedingen bij bijzondere gebeurtenissen;
•   na afloop van het boekjaar zorgt het administratiekantoor voor de jaarstukken die gecontroleerd worden door een kascontrolecommissie bestaande uit een tweetal accountants uit de achterban van de participerende kerkgenootschappen;
•   de kascontrolecommissie maakt gebruik van de door het bestuur vastgestelde handleiding kascontrole;
•   de leden van de kascontrolecommissie ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden;
•   de jaarstukken worden binnen drie maanden na afloop van het boekjaar verzonden naar de leden van de Raad van Advies.


Besteding van gelden
De financiële middelen die zijn verkregen worden door de stichting aangewend voor realisatie van haar doelstelling. Het betreft hier vooral huisvestingsuitgaven (huur, nutsvoorzieningen, onderhoud en telefonie), salarisuitgaven personeel (inhuur externen), kosten vrijwilligers (reiskosten en opleidingskosten) en verblijfskosten gasten (catering en activiteiten). De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, reiskosten mogen worden gedeclareerd.


Beloningsbeleid
In de statuten (artikel 5 lid 7) is opgenomen dat de leden van het bestuur genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten.

De werknemers die (parttime) in werkzaamheden verrichten voor Stichting de Oase ontvangen hiervoor een marktconform salaris.

De vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor Stichting de Oase, mogen hun reiskosten declareren bij de penningmeester (€ 0,28 per kilometer).
”Volg je hart, doneer een gift”